Degradēto teritoriju revitalizācija

Projekta numurs LLI-386 TRANS-FORM

Projekta mērķis

Revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Projekts paredz

Projekts paredz revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar dažāda rakstura vides piesārņojumu - pavisam kopā attīrot un sakārtojot 5,53 ha zemes četru partneru teritorijās - Lūznavā (Rēzeknes novads), Daugavpils cietoksnī, Krāslavā un Paņevežu Skaistkalnis parkā.


Teritoriju plānotāji no Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Paņevežiem un Visaginas projekta gaitā gūs jaunas zināšanas. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas un mācību braucieni uz projekta partneru teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un Nīderlandē), izstrādāta metodiskās rokasgrāmatas plānotājiem, tiks izstrādātas četras attīstības koncepcijas un rīcības plāni pilotteritoriju revitalizācijai.

Finansējums un izmaksas


Kopējās izmaksas 520 348,92 Euro
RSEZ izmaksas 44 704 Euro

Projekta finansējums no ERAF 442 296,58 Euro
RSEZ projekta finansējums no ERAF 37 998,40 Euro

RSEZ līdzfinansējums,
t.sk. valsts dotācija- 5% 6 705,60 Euro

Projekta īstenošanas laiks

03.04.2018 – 02.04.2020

Tīmekļa vietnes

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Citi dati

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.