Par mums

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir radoša, inovatīva un profesionāla komanda. Mūs vieno kopīgas vērtības – uz klientu vajadzībām balstīta un uz rezultātu vērsta darbība ar mērķi radīt uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, lai sniegtu uzņēmumiem labākas iespējas / priekšrocības globālajā tirgū un stiprinātu nacionālo ekonomiku

Par RSEZ

RSEZ izveidota 1997. gada 23. aprīlī, pamatojoties uz Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu.

Šis likums nosaka RSEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī RSEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumi

Nodokļu atvieglojumi RSEZ būs
piemērojami līdz
2035. gada 31. decembrim.


Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās.

Teritorija

RSEZ kopplatība ir 1155 ha. Tā ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu, Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju un ir viens no nozīmīgākajiem starptautisko transporta koridoru krustpunktiem ar tiešu piekļuvi starptautiskajiem tirgiem.

Darbības virzieni

  • RSEZ likumā noteikto funkciju izpilde;
  • Reģionālā atbalsta administrēšana;
  • Investīciju piesaiste RSEZ teritorijā;
  • Informācijas apkopošana un izstrāde;
  • Atbalsts RSEZ komercsabiedrībām.

Attīstības plāns

RSEZ attīstības mērķi un prioritātes ir noteiktas “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānā 2014.–2023. gadam”

Stratēģiskie mērķi

  • Veicināt RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai un investīciju piesaistei;
  • Sekmēt RSEZ atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā;
  • Nodrošināt efektīvu uz klientu un mērķi orientētu RSEZ pārvaldību.

Apbalvojumi

Starp labākajiem pasaulē

Aptaujā “Global Free Zones of the Year 2017” 66 pasaules brīvo ekonomisko zonu konkurencē Rēzeknes SEZ saņēma speciālās balvas kategorijās “Paplašināšanās” un “Infrastruktūras attīstība”

Perspektīva ekonomiskā zona

2019. gadā britu laikraksta “Financial Times” izdevuma “fDi Magazine” aptaujā par perspektīvākajām ekonomiskajām zonām pasaulē Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona guvusi atzinību trīs kategorijās – "Paplašināšanās", "Talanti", "Stimuli"

Mūsu partneri

Pasaules Brīvo Zonu Organizācija

Rēzeknes SEZ pārvalde ir Pasaules brīvo zonu organizācijas biedrs kopš 2015.gada. Pasaules brīvo zonu organizācija pārstāv vairāk kā 550 biedru intereses no 120 pasaules valstīm.

Apmeklēt mājas lapu
Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra ir ilggadējs Rēzeknes SEZ pārvaldes sadarbības partneris POLARIS procesa ietvaros, kas paredz regulāru savstarpēju informācijas apmaiņu un atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un īstenošanā.

Apmeklēt mājas lapu
Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija

Kopš 2011.gada ir noslēgts sadarbības līgums starp Rēzeknes SEZ pārvaldi un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par informācijas un pieredzes apmaiņu, zinātniski pētniecisko un mācību metodisko sadarbību, kā arī studentu prakšu programmu īstenošanu.

Apmeklēt mājas lapu
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

LTRK ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kas pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Rēzeknes SEZ pārvalde par LTRK biedru kļuva 2021.gadā.

Apmeklēt mājas lapu
Rēzeknes
Uzņēmēju biedrība

Rēzeknes Uzņēmēju Biedrība nodrošina uzņēmēju interešu pārstāvniecību un dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām. Rēzeknes SEZ pārvalde biedra statusu ieguva 2020.gadā.

Apmeklēt mājas lapu

RSEZ pārvalde

Kopš 2010. gada RSEZ administrēšanu veic pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes SEZ pārvalde”. Tās dibinātāji ir Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes novada pašvaldība. RSEZ pārvaldes izpildu un pārstāvības institūcija ir administrācija, kuru ieceļ un vada pārvaldnieks.

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”

Reģistrācijas numurs 90009259543

Atbrīvošanas aleja 93, Rezekne, LV 4601, Latvija

Tālrunis +371 6462 5941

Mobilais tālrunis +371 2863 3550

E-pasta adrese info@rsez.lv

Pārvaldniece

Rēzeknes SEZ pārvalde

(+371) 2837 8811

 

rsez@rsez.lv

Juriskonsults

 

(+371) 2442 8644

 

jurisconsult@rsez.lv

Pārvaldnieka vietnieks

(+371) 6462 5941

(+371) 2442 8646

 

office@rsez.lv

Ārējo sakaru organizators

(+371) 6462 5941

(+371) 2863 3550

pr@rsez.lv

Grāmatvedis

 

(+371) 2399 4477

 

finance@rsez.lv

Projektu vadītājs

 

(+371) 2442 8648

 

invest@rsez.lv

Uzraudzības padome

Uzraudzības padome īsteno RSEZ pārvaldes pārraudzību. Padome, kurā ir 4 pašvaldību deleģēti pārstāvji, apstiprina attīstības plānu, gada budžetu, slēdz līgumus ar RSEZ ieguldītājiem par ieguldījumiem un komercdarbību RSEZ teritorijā, izsniedz atļaujas komercsabiedrībām par tiesībām piemērot likumdošanā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Ērika Teirumnieka
Padomes priekšsēdētāja
Aleksejs Stecs
Priekšsēdētāja vietnieks
Ilvija Pastare
Padomes locekle
Staņislavs Šķesters
Padomes loceklis

Uzņēmējdarbības komisija

Uzņēmējdarbības komisija nodrošina RSEZ pārvaldes sadarbību ar komersantiem. Komisija, kurā ir 8 RSEZ komercsabiedrību deleģēti pārstāvji, veicina viedokļu apmaiņu, nodrošina saskaņotu un komercdarbības attīstības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu, piedalās RSEZ attīstības plāna izstrādē, izstrādā priekšlikumus un ierosinājumus RSEZ darbības un pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai.

Gints Jačuks
Komisijas priekšsēdētājs

SIA "LEAX Rēzekne" RSEZ

Zinaīda Lovnika
Priekšsēdētāja vietniece

"VEREMS" RSEZ SIA

Romāns Vdovičenko
Komisijas loceklis

"NewFuels" RSEZ SIA

Karīna Jevdokimova
Komisijas locekle

RSEZ "MAGISTR FISKEVEGN GROUP.MFG" SIA

Stanislavs Ratinskis
Komisijas loceklis

RSEZ SIA "LATSTAB"

Aivars Tjarve
Komisijas loceklis

RSEZ SIA "IRBIS Technology"

Nikolajs Pušņakovs
Komisijas loceklis

SIA "MIDIS" RSEZ

Arturs Ziļs
Komisijas loceklis

"OPTOELEKTRONIKA LV" RSEZ SIA

Investori

Visi
Kokapstrāde
Metālapstrāde
Iekārtu un instrumentu ražošana
Uzglabāšana un noliktavas
Vairumtirdzniecība un pakalpojumi
Tekstilizstrādājumu ražošana
Datorprogrammēšana
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
Elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
Riepu pārstrāde
Atpūtas un sporta laivu būve
Sava vai nomāta īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Alus un kvasa ražošana