Atbalsts investoriem

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sniedz nepieciešamās konsultācijas un pakalpojumus komercsabiedrībām, kas veic vai plāno veikt komercdarbību RSEZ teritorijā

Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Investīciju objekti Rēzeknes SEZ

Aplūko karti ar investīciju objektu teritorijām Rēzeknes SEZ
55 % apmērā – mazai komercsabiedrībai

Komercsabiedrības, kurās ir nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieki un kuru gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 10 miljonus (jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi).


45 % apmērā – vidējai komercsabiedrībai

Komercsabiedrības, kurās ir nodarbināti mazāk nekā 250 darbinieki un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus (jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi).


35 % apmērā – lielai komercsabiedrībai

Komercsabiedrības, kurās ir nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki un kuru gada apgrozījums pārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma pārsniedz EUR 43 miljonus (jāņem vērā arī partneruzņēmumi un saistītie uzņēmumi).

Mazai
35%

Vidējai
45%

Lielai
55%

Atbalsta nosacījumi

 • Nosacījumi:Open or Close

  RSEZ teritorijā pieder/ tiek nomāts nekustamais īpašums;

  komercdarbība tiek veikta RSEZ teritorijā;

  noslēgts līgums ar RSEZ pārvaldi un saņemta atļauja komercdarbības veikšanai RSEZ teritorijā.

 • Papildus prasības:Open or Close
Attiecināmās izmaksas:
ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, iekārtas un tehnika);
nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai).

Ieguldījumi ir veikti:
 • jaunas kapitālsabiedrības izveidei;
 • esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojuma jaudas pieaugumam;
 • esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanai ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti;
 • esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtiskai maiņai.
Tiešie nodokļu atvieglojumi

RSEZ komercsabiedrībām ir tiesības uz šādiem tiešajiem nodokļu atvieglojumiem:
80% atlaide uzņēmumu ienākuma nodoklim;
80% - 100% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim.

Nodokļi, kuriem tiek piemēroti atvieglojumiNodokļa likme, darbojoties RSEZ komercsabiedrības statusāNodokļa likme Latvijā
Uzņēmumu ienākuma nodoklis dividendēm 4%* 20%
Nekustamā īpašuma nodoklis 0,3 - 0 %** 1,5%

* no 2018. gada uzņēmuma ienākuma nodokļa likme reinvestētajai jeb nesadalītajai peļņai ir 0%, savukārt 80% uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide tiek piemērota dividendēm.


** visas RSEZ komercsabiedrības saņem 80% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, kuram papildus vietējā pašvaldība ir tiesīga piešķirt 20%.

Netiešie nodokļu atvieglojumi

Noslēdzot līgumu ar RSEZ pārvaldi, komercsabiedrība var uzsākt procedūru brīvās ekonomiskās zonas izveidošana, lai saņemtu atļauju komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā RSEZ teritorijā.


Šādām komercsabiedrībām tiek piemērots brīvās zonas režīms, t.i., netiešo nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas kontroles pasākumu kopums.


Netiešo nodokļu atvieglojumu (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi) piemēro preču piegādēm speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā to tālākai eksportēšanai.

RSEZ komercdarbības atbalsta fonds

Fonda mērķis ir RSEZ komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī RSEZ teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana.
Teritorijas izpēte

Atbalsts RSEZ teritorijas izpētes un attīstības programmām.

Komercdarbības izpēte

Finansējums RSEZ komercdarbības izpētes, uzsākšanas, atbalsta un mācību programmām.

Ieguldījumi

Atbalsts ieguldījumiem RSEZ teritorijas infrastruktūrā un nekustamajos īpašumos.

Izglītības programmas

Atbalsts RSEZ izglītības programmu īstenošanai.

Atbalsts komersantiem

Atbalsts RSEZ komersantiem, dotējot to ieguldījumus, ir pieejams, ja tie izpildījuši vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

 • radījuši jaunas darba vietas;
 • ieviesuši modernu (videi draudzīgu) tehnoloģiju;
 • palielinājuši lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un eksporta apjomu, izmantojot īpaši atbalstāmajos reģionos saražoto lauksaimniecības produkciju.

Procedūra RSEZ komercsabiedrības līgums un atļauja mazāk nekā 7 nedēļās!

 • 1. solis
  Pieteikums un citi nepieciešamie dokumentiOpen or Close

  Komersants iesniedz pieteikumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus:

  informāciju un apliecinājumus līguma par ieguldījumu veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā slēgšanai;

  biznesa plānu/ ieguldījumu projekta konceptu;

  deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

  komercsabiedrības reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;

  komercsabiedrības statūtu apliecinātu kopiju;

  dokumentu, kas apliecina komersanta atrašanos Rēzeknes SEZ teritorijā (nomas līguma vai zemesgrāmatas akta apliecinātu kopiju);

  komercsabiedrības teritorijas plāna apliecinātu kopiju;

  informāciju par reģistrētajām struktūrvienībām (ja tādas ir).

  Ja nepieciešama palīdzība dokumentu sagatavošanā, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantiem! RSEZ kontakti

 • 2. solis
  Atzinums lēmuma pieņemšanaiOpen or Close

  RSEZ pārvaldes administrācija veic iesniegto dokumentu izvērtēšanu un sagatavo atzinumu RSEZ Uzraudzības padomei lēmuma pieņemšanai.

  Atzinums lēmuma pieņemšanai tiek sagatavots 2 nedēļu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 • 3. solis
  Lēmums par RSEZ komercsabiedrības statusa piešķiršanuOpen or Close

  RSEZ Uzraudzības padome pieņem lēmumu par RSEZ komercsabiedrības statusa piešķiršanu:

  līguma par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai noslēgšanu;

  līguma par komercdarbības veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā noslēgšanu;

  atļaujas par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus izsniegšanu;

  līguma par ieguldījumu veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā noslēgšanu.

  Lēmums tiek pieņemts 2 nedēļu laikā pēc RSEZ administrācijas atzinuma saņemšanas.

 • 4. solis
  Līgums par ieguldījumiem komercdarbības veikšanaiOpen or Close

  Komercsabiedrība un RSEZ pārvalde noslēdz līgumu par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai.

  Līgums par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai piešķir komercsabiedrībai tiesības veikt komercsabiedrības nosaukuma pārreģistrāciju LR Uzņēmumu reģistrā, pievienojot nosaukumam vārdus “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas...”.

  Līgums tiek sagatavots piecu darba dienu laikā pēc Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes lēmuma pieņemšanas.

 • 5. solis
  Komersanta nosaukuma pārreģistrācijaOpen or Close

  Komercsabiedrība veic nosaukuma pārreģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, pievienojot komercsabiedrības nosaukumam vārdus “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas...”.

  Pēc pārreģistrācijas veikšanas, komercsabiedrība Rēzeknes SEZ pārvaldē iesniedz jauno reģistrācijas apliecību vai lēmumu par izmaiņu reģistrēšanu Komercreģistrā.

 • 6. solis
  Līgums par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijāOpen or Close

  Komercsabiedrība un RSEZ pārvalde noslēdz līgumu par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā.

  Līgums piešķir tiesības komercsabiedrībai saņemt atļauju tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai Komercsabiedrība var uzsākt procedūru atļaujas saņemšanai komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā un netiešo nodokļu atlaižu piemērošanai.

  Līgums tiek noslēgts 5 darba dienu laikā pēc jaunās reģistrācijas apliecības vai lēmuma par izmaiņu reģistrēšanu iesniegšanas RSEZ pārvaldē.

 • 7. solis
  Atļauja par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumusOpen or Close

  Komercsabiedrība saņem atļauju par tiesībām piemērot likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus.

  Atļauja tiek izsniegta 1 dienas laikā pēc līguma par komercdarbības veikšanu RSEZ teritorijā noslēgšanas.

 • 8. solis
  Līgums par ieguldījumu veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijāOpen or Close

  Pēc atļaujas izsniegšanas trīs darba dienu laikā Rēzeknes SEZ pārvalde ar komercsabiedrību noslēdz līgumu par ieguldījumu veikšanu Rēzeknes SEZ teritorijā. Noslēgtais līgums piešķir komercsabiedrībai tiesības uzsākt investīciju veikšanu.